جنگلات درافغانستان

آبریزه ها، ساحه سبز،جنگلات

تأثیرجنگلات بالای محیط زیست:

آلوده کننده های هوا:

پنج نوع از مواد به عنوان آلوده کننده های عمده ی هوا شناخته شده اند که باعث بوجود آمدن بیش از 90 درصد عوامل آلودگی هوا می شوند. این پنج مورد عبارتند از:

  1. کربن منو کسید
  2. اکسیدهای نیتروژن
  3. هیدروکربن ها
  4. اکسیدهای سولفور
  5. ذرات معلق

ذرات معلق:

به طور کلی به ذرات جامد و کوچک و قطرات مایع، ذرات معلق می کویند که در حال حاضر به شدت در آلودگی ها و مسائل و مشکلات مربوط به آن ها سهیم می باشد. تقریبا تنها راه ورود ذرات معلق آلوده کننده به بدن انسان، مجاری تنفسی می باشد. انتشار مواد آلوده کننده صنعتی مشکلاتی زیست محیط زیستی را چون بیماری های تنفسی، سمی شدن رودخانه ها و برکه ها و نابودی جنگل ها و محصولات کشاورزی ایجاد می کند. بنا براین ایجاد جنگل مصنوعی برای محیط های زیست کابل کاملآ ضروری به نظر میرسد . خشکی هوای داخل محیط های زیست وعدم وجود پوشش گیاهی در روحیه مردم محیط نیشین اثرمیگذارد .ساختمانهای چندین طبقه واسمان خراش های که امروز ساخته میشود عوامل متعددی را دران دخالت بدهند ودر اصل محیط زیست سازی جنگلکاری را درنظر بگرند .نظارت براصول محیط زیست سازی باید طوری عملی گردد که سطحی را به منظوری پارک در داخل محیط های زیست تامین کنند درساختن ان خراش های بزرگ حتی المکان ازقطع درخت در داخل محیط زیست جلوگری به عمل می اید . دراکثرازکشورهای پیشرفته جهان برای پارک ودرختکاری داخل محیط زیست اهمیت زیاد قابل میبا شند چنانچه محیط زیست داری محیط زیست زورنج درسویس وقتی به دلایل که از مردم زیاد قانع کننده نبود به قطعه چند درخت درمحیط زیست اقدام  نمود مطبوعات محیط زیست مقالاتی درمورد این چند درخت به رشته تحریر دراوردند. وازمحیط زیست داری دلایل قانع کننده ای براین عمل خواستند ،بامشاهده این مطلب میتوان توجه نمودکه دربعضی ازممالک تاچه اندازه جنگل وجنگلکاری درکمیسیون  مشترک ازدانشکده منابع طبعی ریاست جنگلات جنگلهای داخل محیط های زیست را درنظربگیرند.                                                         

نقش جنگلکاری درجلب سیاح هان:

اصولآزیبایی طبعیت یکی ازمواهب بی نظیر به شمار میاید مردم درساعات فراغت به اغوش طبعیت پناه میبرند،جنگل مصنوعی جایگاهی برای استراحت مردم وسیا حان میبا شد.اغلب کشورهای که جلب سیاح هان را با اهمیت تلقی میکنند،درایجا د جنگل کا ری برای جلب جها نگردان تا ثیرمینما ید.حتی برای جهان گردان درداخل جنگل میتوان امکا نات زند گی موقت  بوجوداورد.  اسایشگاه های متعدد وکاخ جوانان ومحصلان میتواند درمحیط های زیست که اطرافش جنگل باشد احداث گردد.همیشه درداخل گردش گاه های جنگلی امکان ایجاد تفریگاه برای مردم به وجود می اورند. بلاخره میتوان مناطقی ازجنگل رابه اداره جنگلات ومنابع طبعی واگذارکرد.         

نقش جنگلکاری درخیابانهاواثرآن درتصفیه هوای آلوده میحیط زیست:

درمحیط های زیست بزرگ وجود جنگلها وپارک ها عامل اصلی تصفیه هوای محیط زیست به حساب می اید . زیرا دود تیل وگازات وجود کارخانه جات هوای محیط زیست راالوده میکند،اوکسیجن کم کرده وبه مقدار گاز کاربولیک را اضافه مینماید درصورتیکه وجود درختان باعث میشود که گاز کاربولیک راجذب نموده واوکسیجن رادفع نماید.این عامل به درجه حرارت ومیزان رطوبت وفشار اتمسفیروجود روشنای بستگی دارد . زیرا برای بعضی درختان راش عمل جذب کلوروفیل درهوای ابری نیزصورت میگرد.به همین د لیل این درختان بنام درختان سایه پسند به حساب می اید درصورتیکه درروشنایی عمل جذب را انجام دهد وبه نام درخت .روشنی پسند یاد میشود.به تجربه ثابت شده است،درسرکهایکه چراغهای قوی درشب روشن میگردد،درختان که درنزدیک چراغها قراردارند برگهای خودرا دیرتر ازسایردرختان ازدست میدهند. برعلاوه درختان موجود میتوانند هوای مناطق را ازاوزن غنی نمایند که باعث کشتن میکروبهاخواهد شد به همین د لیل اسایشگاه های محصلین واستادان  را نزدیک نقاط پردرخت احداث میکنند مثال عمده ان لیلیه دانشگاه کابل وبلاکهای دانشگاه تعلیم وتربیه ودانشگاه ولایت ننگرهارمیباشد .همچنین درنقاط باطلا قی بعضی ازگونه های درختی میتوانند باجذب فراوان اب محیط زیست راسالم نمایند .چنانچه اکالیپتوس برای خشک کردن باطلاق ها ومناطق مرطوب ومبارزه بااکسیدوکاربن برگ درختان رول اساسی رابازی میکنند.

تأثیردرخت کاری ردیفی درسرکهاومحیط:

باعلم به این که درختکاری درسرکها دربعضی اوقات عامل تصادف برای موترهای که درسرکها بادرخت اصابت مینمایند به حساب می اید ولی درمناطق پرجمیعت وهمچنین درمقابل مکاتب که اجتماع دانش اموزان ازانجا عبور میکنند حفاظتی برای جان عابرین محسوب میشود .اگر درختان را کمی ازلب سرک دورتر ودرکنار پیاده رو هاغرس نمایم خطری متوجه دریور نخواهد شد فقط درسرک های عمومی خارج ازمحیط زیست درسرپیچ ازدرختکاری خوداری مینمایند تا دید راننده گان بهتر بتواند وسایط نقلیه مقابل رامشاهده نمایند وهچنین درختکاری درسرکهای عمومی درشب های تاریک وشب های برفی خط عبوری رابه مانشان میدهد وبرای راننده گان کمکی خواهدبود.مثال عمده ان سالنگها میباشد. اگراطراف سرکها رابادرختان مزین نمایم تاثیرات زیادی دارد،بخاطریکه سرکهارا برف پوشانیده باشد دریوران توسط همین درختان سرک را پیداکرده میتوانند وازراه منحریف نمیگردند.

شرایط درخت کاری ردیفی درسرک های خارج ازمحیط زیست:

 درختان که دراین موارد کاشته میشوند نباید زیاد ازحد ریشه های پراگنده داشته باشند واغلب شرایطی که در درخت کاری داخل محیط های زیست مراعات شده دراین موارد نیز باید درنظرگرفته شود. ازوجود درختانی ازقبیل صنوبر ،زبان گنشکک میتوان استفاده نمود. درمناطق استیپی ازوجود چناراستفاده میشود درصورتی که سرک ازداخل جنگل عبورنماید نرمی برای کاشت درخت احساس نمیشود .وجود این سرک ها به عنوان اتش برمیتواند مثمر باشد  انتخاب نوع درخت به اب وهوای محل وشرایط اکولوژیکی هر ناحیه فقیر خواهد بود. درختانی که درسرک اسیب دیده باشند ویاشاخه های انها شکسته باشد فوراانهاراجداساخت محل زخم رامرمت نمود. این درمان برای درختانی که در داخل محیط زیست میباشند زیاد تر الزامی است درواقع حمایت ازاین درختان بسیارلازیم به نظر میرسد. دیر زیستی درختان اصولا متفاوت میباشد دیر زیستی یک درخت را نباید با عمران اشتباه کرد .ظهورپوسیده گی دردرخت پا یان دیر زیستی است .درختان گاه گاهی درکهن سالگی احتیاج به همایت دارند. ودر درختان که پسیده گی حاصل نموده اند گاه داخل انها رابا سمینت یا مواد دیگری پر میکنند شاید بتوان تا ثیر حد امکان انهارا سرپا نگاه داشت.ازکشت درختان که میوه زیاد میدهد دراین موارد جلوگری میکنند زیرا برای اخذ میوه گاهی اطفال با اندا ختن سنگ مبادرت میکنند وعابرین ازان اسیب میبینند.                             

اهمیت وتأثیرجنگل کاری وفضای سبزبه عنوان تفریحکاه برای انسانها:

جنگل و پارك و فضاي سبز در داخل و اطراف محیط های زیست به مردم خسته از  زندگي ماشيني و سر و صداي محيط اين امكان را مي دهد كه بتوانند ايام فراغت را در اين مكان به استراحت و تفريح بپردازند و بچه ها از آپارتمان بيرون آيند و جهت تقويت فكر و بدن خود در محيطي آرام و با هوايي سالم به بازي بپردازند. طبيعت همواره با زيبائي هاي خود نظر انسان را به خود جلب مي نمايد و گياهان يكي از عوامل مهم زيبايي طبيعت بشمارمي روند. هر انسان از مشاهده طبيعت سرسبز جنگلها و مراتع لذت مي برد و با ديدن گل هاي زيباي طبيعي با رنگ هاي دلفريب كه از دل خاك سر بر آوده است به عظمت و رحمت خالق سبحان پي ميبرد و شكر نعمتهاي بيكرانش را بجا مي آورد. بسياري معتقدند كه جنگل در سبك موسيقي و نقاشي افراد تاثير خاصي دارد و بسياري از هنرمندان و اهل ادب از مناظر زيباي طبيعت در ايجاد اثر خود الهام ميگيرند.

اهمیت وتأثیرجنگل کاری درجلوگیری از سروصدای محیط:

يكي از آثار نامطلوب صنعت ايجاد سرو صدا در مناطق مسكوني است كه در اثر تراكم جمعيت، وسايط نقليه موتوري، كارخانه ها ووسايل و ماشين آلات ساختماني و ساختمان سازي توليد مي شود. اگر اقدامات لازم در جهت كمتر نمودن سر و صدا در محیط های زیست صنعتي بزرگ و نزديك میدان های هوای انجام نگيرد، مي تواند ناراحتي‌هاي عصبي و روحي ببار آورد. علاوه بر اقدامات فني لازم براي جلوگيري از سرو صداي محيط، جنگل كاري و ايجاد فضاي سبز در داخل محیط زیستها و اطراف مناطق صنعتي و فرودگاهها به ميزان قآبل ملاحظه اي از سرو صدا مي‌كاهد. در جنگل كاري بايد توجه داشت كه پهن برگان چون در تیرما خزان ميگردند براي اين منظور زياد مناسب نيستند ولي از طرفي ديگر چون سوزني برگان بيشتر در معرض خطر آتش سوزي مي باشند و در نتيجه مناطق مسكوني و تاسيسات صنعتي هم تهديد مي شوند بهتر است كه جنگل هاي سوزني برگ و پهن برگ به صورت مخلوط با هم کاشته شوند. ايجاد فضاي سبز مانع نفوذ صدا از قسمت زيرين ( محوطه ساقه درخت)  مي شود.

نقش وتأثیرجنگل ها وچراگاه ها درمبارزه باآلودگی هوای محیط زیست:

آلودگي هوا چه درمناطق محیط زیستي بوسيله وسايل دود زا و كارخانجات وساير منآبع آلوده كننده و چه در مناطق بيآباني در اثر حركت و جآبجائي ماسه ها و گرد و غبار بوسيله باد وجود دارد. مواد سمي موجود در هواي محیط های زیست فقط از لوله اگزوز ماشينها و يا دودكش كارخانه هاي داخل محیط زیست خارج نمي شود بلكه بادهايي كه از اطراف مي وزند سبب مي گردند كه گرد و غبار و گازهاي كارخانه‌هاي اطراف را هم وارد محیط زیست نمايند و به غلظت مواد سمي هواي مناطق مسكوني بيافزايند. درختان در جلوگيري و كاهش آلودگي هوا كه در بالا ذكر شد نقش اساسي دارند. بطور مثال یک درخت صد ساله راش با 2.5 تن وزن (وزن چوب خشک) در طول عمر خود 12.5 میلیون متر مکعب گاز کاربنیک هوا را جذب کرده است تا بتواند این مقدار چوب را تولید کند. همچنین درختان حامل ذرات ريز را شانه مي كنند و مي‌توانند در هر هكتار جنگل تا 68 تن گرد و غبار را هر بار در خود رسوب دهند اين موضوع براي مناطق بيآباني و محیط های زیست كه مورد تهاجم ریگ هاي روان قرار مي‌گيرند. بسيار حائز اهميت است چون با ايجاد كمربند سبز مي ‌توان از ورود گرد و غبار بداخل محیط زیست جلوگيري كرد. همگام،با شانه كردن گرد و غبار هوا، جنگل مقدار زيادي از باكتريها و ميكروبهاي معلق در هوا را در لاي شاخ و برگ خود رسوب مي دهد. مقدار باكتريهاي موجود در هواي جنگل به مراتب كمتر از مناطق غير جنگلي است.

طبق بررسيهاي دانشمندان روسيه درختان كاج، گردو، پسته ، آبيس سيبري، بلوط، فندق، اوكاليپتوس، ارس، افرا، بيد، زبان گنجشك و داغداغان از خود موادي در هوا پخش مي كنند كه باعث از بين رفتن بسياري از باكتريها و قارچ هاي تك سلولي و برخي از حشرات مضر مي شود اين ماده را توكين ( Tukin ) در سال 1956 فيتونسيد ناميده است. به طور مثال اگر پشه و يا مگس را زير سرپوشي قرار دهيم كه در آن برگهاي خرد شده اكاليپتوس و با زبان گنجشك وجود داشته باشد حشره فوق پس از مدتي مي ميرد. براي مبارزه با بيماري سل افراد مبتلا را در روسيه براي استراحت به مناطقي كه جنگل هاي كاج وجود دارد مي فرستند. با توجه به آنچه ذكر شد متوجه مي‌شويم كه اهميت جنگل فقط در تصفيه هوا از گرد و غبار نيست، بلكه در ضد عفوني هوا هم نقش موثري دارد و اين مسئله ايجاد فضاي سبز در اطراف و داخل محیط های زیست و اطراف بيمارستان‌ها، ‌مدارس و اماكن  عمومي را بخوبي گويا مي سازد. چراگاه نيز در مناطق بيآباني همچون پوششي روي خاكها و ماسه‌ها را گرفته و اجازه حركت به آنها نمي دهند.

ارزشهای زیست محیطی جنگلی ومحیط های زیست:

جنگلها با انجام عمل فتوسنتزيكي از منابع مهم توليد اكسيژن مورد نياز جانوران و انسان به شمار مي آيند.به طوري كه هر هكتار جنگل قادر به توليد اوکسیجن مورد نياز دست كم ده نفر در طول سال خواهد بود.به دليل تنوع ساختار افقي و عمودي درختان جنگلي ، به ويژه وجود درختاني با سرشت متفاوت و طبقات ارتفاعي مختلف ، جنگلها در مطلوبيت بهره مندي از اثرات فيزيكي، شيميايي و حرارتي پرتو خورشيد براي انسان ها تاثير به سزايي دارند، ضمن اين كه وضعيت تابش نور خورشيد در فضاي جنگلي نقش موثري در آرامش روحي انسانها دارد. جنگلها موجب تعديل آب و  هواي محيط مي شوند ، در ساعات روز به اين دليل كه شاخ و برگ درختان مانند حفاظتي در برابر پرتو نوراني خورشيد قرار مي گيرند ، دماي هواي جنگل كمتر از دماي فضاي غير جنگلي است و در طول شب نيز به اين دليل كه تغير و انعكاس حرارتي دما در محيط وخاك جنگلي كمتر است ، هواي محيط جنگلي خنك تر از فضاي باز است .در جنگل  تركيبي از آواي دلنواز پرندگان ، جريان آب دره ها و  رودخانه ها و به هم خوردن برگها و شاخه ها به روح و روان آدمي آرامش مي بخشد.از آنجا یكه محيط جنگلي فاقد انواع صداهاي گوشخراش و مخرب است ، محيطي امن و آرامش بخش براي استراحت انسانهاي خسته از فعاليت در مراكز صنعتي و محیط زیستي درايام فراغت است. شاخ و برگ درختان جنگلي گرد و غبار هوا را كه توسط باد جابه جا مي شوند ، جذب ميكنند و آلودگي هوا را كاهش مي دهند. سرب معلق در هوا حاصل فعاليت واحدهاي صنعتي و وسايل نقليه موتوري و يكي از مواد زهری وخطرناك براي انسان است كه از طريق تنفس جذب مي شود و عوارض و پيامدهاي ناگواري بر صحت انسان دارد. يكي از اثرات مفيد جنگلها جذ ب مقدار زيادي از دوده سرب معلق درهوا است كه از عوامل حفظ تندرستي انسان به شمار مي آيد .سيماي ظاهري درختان چشم انداز آرامش بخش ومطلوبي براي انسان به شمار مي آيد. درختان ودرختچه ها به دليل دارا بودن رنگهاي مختلف چشم اندازي طبيعي و ديدني در برابر ديدگان آدمي قرار مي دهند . به ويژه رنگ سبز برگ درختان كه از نظر روانشاسي از جمله رنگهاي آرامش بخش است،جنگل همچنين در زيبا سازي محيط زندگي جوامع بشري جايگاه ويژه اي دارد. مقاومت جنگل در مقابل ويرانگري هاي باد و طوفان ، نشانه و نماي از دوستي طبيعت و بشر است . درختان جنگلي در كاهش سرعت باد و طوفان نقش بسزايي دارند وموجب كاهش اثرات تخريبي اين عوامل مي شوند . پوشش گياهي درختان به دليل حفاظت از خاك ، قدرت نگهداري وجذب باران وكاهش سرعت سقوط برف و باران بر زمين نقش انكار ناپذيري در جلوگيري از جاري شدن سيلاب و كاهش اثرات مخرب آن دارد. با توجه به اين كه كاهش درجه حرارت هوا سهمي در افزايش رطوبت نسبي هوا دارد، درختان جنگلي با جذب نزولات و ذخيره كردن آن در سفره هاي آب هاي زير زميني و تبخير آن در ايام خشك ، موجب افزايش رطوبت نسبي هوا در فضاي جنگل مي شوند. افزون بر اين كه شاخ و برگ درختان با جلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد و كاهش اثرات تخريبي پرتوهاي خورشيدي ، مانع تبخير سطحي رطوبت خاك مي شوند.درختان با جذب ،نگهداري و افزايش زمان ذوب برفها بر روي شاخ و برگ خود از تجمع آنها جلوگيري كرده و مانع حركت توده هاي عظيم برف به شكل طوفان مي شوند.از آنجا كه توليدی دي اكسيد كاربن ناشي از سوختهاي فسيلي انعكاس پرتوهاي خورشيدي را از زمين ناممكن مي سازد،  در نتيجه ميانگين گرماي زمين افزايش يافته و پديده موسوم به گلخانه اي ايجاد مي شود كه اختلال در محيط زيست انساني را به دنبال دارد. بنابراين حفاظت وتوسعه جنگلها موجب جذب و رسوب دي اكسيد كاربن ومانع افزايش گرماي زمين و بروز پديده گلخانه اي خواهد شد. جنگلها بعنوان  محيط زيست طبيعي ، جای بسياري از حيوانات وحشي و پرندگان هستند و نقش موثر آنان در بهسازي محيط زيست انكار ناپذير است.با توجه به رشد فزاينده جمعيت انساني و توسعه بي حد و حصر تكنولوژي و قرارگرفتن در عصر صنعتي كه جوامع بشري از يك طرف با محدوديت منابع جنگلي و از سوي ديگر با آلودگي محيط زيست د ست به گريبان هستند، نقش و جايگاه جنگلها به دليل برخورداري از ارزش هاي فراوان و متنوع در جلوگيري از آلودگي ها اجتناب ناپذير است. همان طور كه مي دانيم لايه اوزن به مثابه سپري دفاعي در تقابل با اثرات تخريبي پرتو فرار بنفش داراي اهميت ويژه است . جنگلها با تثبيت لايه اوزن موجب كاهش آثار زيانبار پرتوهاي فرار بنفش و بيماريهاي ناشي از آن خواهند شد. كنترل آفات و امراض گياهي و جلوگيري از هجوم گونه هاي مهاجم به محصولات كشاورزي، پديد آمدن ارزشهاي زيبايي شناختي و هنري ، توليد انواع فراوردهاي غير چوبي ، امكان فعاليتهاي جنبي مانند پرورش انواع آبزيان، زنبورداري ، توليد قارچ ، فراهم ساختن زمينه هاي گردشگري و بسياري از فوايد ارزشمند ديگر دست آوردهاي گرانبهايي هستند كه به همین حضور و حفاظت جنگلها در اختيار بشر قرار گرفته اند. اهميت روز افزون نقش زيست محيطي جنگلها و تاثير همه جانبه آن در توسعه پايدار ايجاب مي كند براي ترويج فرهنگ حفاظت و حراست از جنگلها و به منظور برخورداري كامل از كليه ارزشهاي زيست محيطي دست در دست يكديگر ،تلاشي مشترك را عينيت بخشيم تا جنگلهای محیط های زیست کشورعزیزمان همچنان به عنوان ابزار آرامش وسعاتمندي نسلهاي امروز و فردا پايدار بمانند.                                                                      

نقش و تأثیرجنگل کاری درکاهش گرمای محیط زیست:

بطوری کلی گرما درسرزمین های خشک وسوزان مثل افغانستان شدید است هوای خشک درنحوه زندگی موجودات اثرفراوان دارد خشکی وگرما درروحیه مردم تاثیر مینماید سا کنین منا طق گرم وخشک ارامش روحی ندارند فقر طبعی وگاه قهر طبعیت دراین مناطق فراوان است . وجودجنگل های مصنوعی درتعدیل اب وهوااثرات مفید خواهد داشت . دربعضی ازنقاط جهان باایجاد جنگل مصنوعی درسطحی وسیع تغیرات دامنه داری دران سامان بوجوداورده اند ،کاشت کاج دریائ درغرب فرانسه واکالیپتوس درشمال افریقا وجنگلکاری وسیع درزلاند جدید شاهدی برای این مسله خواهد بود . وجود پوشش نباتی باعث کاهش درگرمای محیط زیست میشود . نبودن جنگل اغلب نقاط کشور ما وتخریب پوشش نباتی درچند قرن اخیر دراین سرزمین باعث گردیده که محیط های زیست مرکزی تعادل حرارتی محیط زیست مختل گردد . عدم وجود نبات ورستنی ساکنین ان منطقه را وادار میکند تااز سرزمین کوچ نمایند بنابران میتوان گفت جنگل باعث کاهش گرمابوده وارامش اب وهوابه محیط زیست میدهد .                                                                   

تأثیرجنگل ها وچراگاه ها درمبارزه بافرسایش حفظ وتولیدخاک:

عمل فرسايش بيشتر بوسيله آب و باد صورت مي گيرد. بادهاي مداوم در اثر ايجاد اختلالاتي در زندگي گياه و تبخير رطوبت زمين كه منجر به خشكي بيش از حد خاك مي گردند، سبب مي شوند كه تجديد حيات نباتات متوقف و يا به كندي صورت گيرد و با كم شدن پوشش گياهي عمل فرسايش آغاز شود. اگر انسان هم با بهره برداري بي رويه از بين رفتن گياهان را ناخواسته تسريع نمايد آنگاه مراكز مهم زراعتی و صنعتي و مسكوني در معرض تهديد قرار مي‌گيرند. جنگل به كمك شاخ و برگ درختان، از سرعت باد مي كاهد و با ريشه گياهان، خاك را حفظ مي كند و مانع ايجاد فرسايش مي شود. بعلت آرام بودن هواي داخل جنگل تبخير بسيارکم بوده و خطر خشك شدن خاك كه از شرايط مهم آغاز فرسايش است از بين مي‌رود. بارانهایکه  در مناطق فاقد گياه در روي زمين به صورت هرز آبهاي سيل مانند جاري مي شوند و چون مقاومتي در برآبر خود نمي بينند ذرات خوردوبزرگ خاك را حمل مي كنند و بتدريج در مسير خود و يا در پشت سدها و درياچه‌ها رسوب مي دهند، گاهي سبب طغيان رودخانه‌ها مي گردند و خسارات جانبي و مالي زيادي بار مي‌آوردند. در مناطقي كه پوشش گياهي وجود دارد، هنگام بارندگي قطرات باران به علت انرژي كه در مسير خود و همچنين تاثير قوه جاذبه زمين كسب مي كنند و مي توانند موجب متلاشي شدن ذرات خاك و جآبجايي آن شوند در اثر برخورد به شاخ و برگ گياهان به ذرات بسيار خورد تبديل گشته و به آهستگي روي خاك مي رسند. از طرفي بقاياي نباتي كف جنگل و مراتع همچون اسفنجي آب حاصل از بارندگي را د رخود جذب نموده و به آهستگي روي خاك رها مي كند و بدينوسيله خطر شتشوي خاك از بين رفته و خاك حفظ مي شود. در مورد نقش‌ پوشش‌ سطح‌ خاك‌ در كاهش‌ ضربه‌ قطرات‌ باران‌ آزمايشي‌ توسط‌ يكي‌ ازمتخصصين‌ مربوطه‌ در دو قطعه‌ زمين‌ انجام‌ گرفته‌ است‌. در اين‌ آزمايش‌ آبتدا علفهاي‌موجود زمين‌ با دست‌ كنده‌ شده‌ و سپس‌ زمين‌ به‌ دو قطعه‌ مساوي‌ تقسيم‌ شده‌ است‌. روي‌ يكي‌ ازقطعات‌ دو لايه‌ تور سيمي‌ خورد بافت‌ قرار داده‌ شد قطرات‌ باران‌ در اثر برخورد با آن‌ شكسته‌ شده‌ وبه‌ صورت‌ قطرات‌ بسيار خوردی درآمد شكسته‌ شدن‌ قطرات‌ عيناً توسط‌ شاخه‌ و برگ‌ پوشش‌گياهي‌ هم‌ صورت‌ مي‌گيرد خاك‌ از دست‌ رفته‌ از اين‌ دو قطعه‌ قطعه‌ پوشيده‌ شده‌ با تور سيمي‌ وقطعه‌ لوچ در طول‌ 10 سال‌ اندازه‌گيري‌ شد.  نتايج‌ بدست‌ آمده‌ از 10 سال‌ آزمايش‌ نشان‌ دادكه‌ خاك‌ از بين‌ رفته‌ از قطعه‌ لوچ‌ بيش‌ از 100 برآبر خاك‌ فرسایش یافته‌ از قطعه‌ پوشش‌دار مي‌باشد. گذشته‌ از اين‌ فرسايش‌ خاك‌ در منطقه‌ جنگلي‌ با فرسايش‌ خاك‌ در مناطق‌ ديگر تفاوت‌ دارد اگرچه‌ هر دو بلايي‌ است‌ كه‌ بر خاك‌ وارد مي‌شود ولي‌ خاكهاي‌ مناطق‌ جنگلي‌ بسيار حاصلخيزتر ازمناطق‌ ديگر است‌ با فرسايش‌ خاك‌ مواد حاصلخيزي‌ كه‌ طي‌ ساليان‌ متمادي‌ در خاك‌ ذخيره‌شده‌اند از دست‌ مي‌رود. در تحقيقات‌ انجام‌ شده‌ در يكي‌ از ايالت‌هاي‌ آمريكا () ثآبت‌ شده‌ است‌ كه‌ پس‌ از بريدن‌ درختان‌ يك‌ جنگل‌، جريان‌ آب‌ حاصل‌از بارندگي‌ در عرض‌ دو سال‌ در هر هكتار 95 كيلوگرم‌ ازت‌ نيتراتي‌ و 89 كيلوگرم‌ كلسيم‌ را از بين‌برده‌ است‌ در حاليكه‌ در يك‌ جنگل‌ دست‌ نخورده‌ ميزان‌ ازت‌ نه‌ تنها از بين‌ نرفته‌ بلكه‌ در هر هكتار2 كيلوگرم‌ نيز به‌ ميزان‌ آن‌ افزوده‌ شده‌ است‌. اين‌ مقدار ازت‌ از باران‌ دريافت‌ شده‌ است‌. همچنين‌كلسيم‌ از بين‌ رفته‌ بسيار كم‌ بوده‌ و مقدار آن‌ 7 كيلوگرم‌ در هكتار بوده‌ است‌.                                                                        

درختکار ردیفی درسرکهاوجاده های عمومی محیط:

درجاده های عمومی که قیر (پخته کاری)نیست وجود درختان کنارسرکها مانع تابش افتاب درسرکها شده ودرروزهای بارانی ازخشک شدن سرکها جلوگیری میکند،این عمل دراثر سایه درختان صورت میگیرد .بعضی اوقات حتی درسرکهای که قیر(پخته کاری)شده است وجود ریشه درختان باعث میگرددکه فرورفتگی وبرامدگی های درسطح سرک ایجاد گردد.ولی درزمستان این درختان ازضربات باران به روی خاک وزمین جلوگیری میکند وپناهی برای عابرین به حساب می اید ودرتیرما که درختان خزان میشوند برگهای فراوانی درسطح خیابان میریزند که باید بوسیله موظفین شاروالی جمع اوری شود لهذامستلزم مخاریجی خواهدبود.  ولی درسرک های که خاک لغذیده میباشند وجود درخت ازحرکت خاک جلوگیری مینماید.وهمچنین بادشکن مناسبی خواهد بود .بطوری کلی اگر درختان ردیفی درسرک های عمومی به فواصل منظمی ازسرک درپیاده روکاشته شوند فواید متعددی خواهد داشت .                                     

تأثیرجنگل کاری درتعدیل حرارت محیط زیست:

رستنی ها وبخصوص جنگل نیز درحرارت محیط زیست اثرمحسوسی دارند ودمای روزافزون فصلی زمین راتحت تاثیرونفوذ خودقرارمیدهند وباعث اعتدال ان میشوند؛ازشدت حرارت تابستان وازبرودت زمستان می کاهند واختلاف دمارا نسبت به محیط زیست عاری ازنبات وبدون درخت درحدود چند درجه تقلیل میدهند. 

نتیجه گیری منوگراف بالا:

      ازلابلاومحتوی سیمینارهذا(اثرات جنگل کاری درشهرها)  چنین نتیجه گیری میشودکه افغانستان یک کشورکوهستانی است، دراحداث وپرورش جنگل کاری درمناطق خشک وشهرها نقش ارزنده دارد . جنگل موجودی است که به لطافت هوای شهرها کمک میکند . جنگل کاری است که توجه وجلب سیاحان را بخود جلب نموده وامکانات زنده  گی مؤقت رابرای انهاتعین میکند که درشهرهای بزرگ عامل اصلی تصفیه هوای     جنگلات بوده که این عامل به درجه حرارت ،میزان وفشاراتمسفیر بسته گی دارد. ویکی اززیبایی های طبیعت وابسته به جنگلات میباشد .   وجودجنگلات وجنگل کاری درمناطق خشک وشهرهای کشوری عزیزمان ازتخریب وفرسایش خاک،حادثات بی مورد، ظهورسیلابها،بارانهای تندوغیره جلوگیری میکند.  جنگلات موجب تعدیل اب وهوای محیط میباشد.باایجاد کمربندسبز میتوان ازورود گرد وغبار بداخل شهر جلوگیری کرد.وهمچنان محیط جنگلی فاقدانواع صداهای گوشخراش ومخرب است ،محیط امن وارامش بخش برای استراحت انسانهای خسته ازفعالیت درمراکز صنعتی وشهری درایام فراغت است.

سفارشات:

       ازانجایکی معلوم  است  افغانستان یک کشور کوهستانی میباشد که با داشتن کوهای بلند ،بارانهای شدید،سیلابهای فراوان ،فقرجنگلات که مانع ظهور سیلابها میگرددرول عمده ای رادرمقابل بارنهای شدید بازی میکند .  ازقرارکه معلوم است بارانهای شدیدرا شاخه های درختان به پارچه های  خورد تبدیل نموده وقسمت دیگری ان توسط بقایائی نباتی در زمین  جذب  میگردد که  مانع ظهورسیلابها وابهای جاری میگردد. پس برای هرمحصل که کورس جنگلات ومنابع طبیعی راگرفته اند ضرور است که درولایات ،ولسوالی هاوقریه جات خودرفته  برای مردم این موضوع راگوشزد نمایند که همه انها دست  بدست همد یگرداده  وبا غرس یک اصلحه نهال وطن عزیز خویش را ازفقر بی جنگلی نجات دهند.  قسمیکه معلوم است  درافغانستان ملیون هاانسان زنده گی  میکند اگرهریـــــکی ازانها سالانه یک یک اصلحه نهال غرس نمایند مادارای یک افغانستان غنی ازجنگل خواهیم گردید .وهم بخاطرکه نسل  جوان  ازاین  موضوع اگاه  باشند  باید   مضمون اثرات جنگل کاری درشهرهارادرنصاب تعلیمی مکاتب بگنجانند .   پس لازیم است که ازخود شروع نموده وباابیاری یک یک اصلحه نهال که راکه درساحه پوهنتون برای مان وظیفه داده شده است کاری خودراغازنمایم .

باشاندن یک نهال درخانه وپارک حویلی تان جنگلات را حفظ میکنید.

+ نوشته شده در  Thu 11 Feb 2010ساعت 16:19  توسط محمد امین نثار  |